Ostayritys.fi rekisteröidyn käyttäjän käyttöehdot

Yleistä

Nämä Rekisteröidyn Käyttäjän käyttöehdot ("Käyttöehdot") koskevat www.ostayritys.fi verkkotunnuksen alaisia internet-sivuja. Ostayritys.fi ‑verkkopalvelu on Overhill Group Oy:n ("Palveluntarjoaja") ylläpitämä palvelu, joka on kuvattu tarkemmin verkkosivuilla. Verkkosivuilta löytyvät myös ohjeet Palvelun käytöstä, Yleiset käyttöehdot sekä yksityisyyden suojaa ja tietoturvallisuutta koskevat tiedot.

Palvelun käyttäjäksi rekisteröityvä Asiakas hyväksyy nämä ehdot ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja ja muita osapuolten välisen sopimuksen ehtoja käyttäessään Palvelua.

Sopimusta sovelletaan Palveluntarjoajan ja Asiakkaan väliseen sopimussuhteeseen Palvelun käytöstä.

Palvelun selailu on sallittua yritys- ja kuluttaja-asiakkaille. Koska yritykset, liiketoiminnat ja niihin liittyvät palvelut ovat muuhun kuin yksityiskäyttöön tai oman talouden käyttöön hankittavia, Rekisteröidyn Käyttäjän palveluita ei toistaiseksi tarjota kuluttaja-asiakkaille. Mikäli Asiakas katsoo olevansa kuluttajan asemassa, tulee hänen olla ennen rekisteröitymistä yhteydessä Palveluntarjoajaan. Rekisteröitynyt Käyttäjä voi myös tehdä oikeustoimia kuten sähköisiä allekirjoituksia tai salassapitosopimuksia kolmansien tahojen kanssa hyödyntäen Palvelun eri osa-alueita tai toiminnallisuuksia.

Termien määrittely

Tässä kohdassa määritellyn lisäksi noudatetaan Yleisissä käyttöehdoissa käytettyjä termien määrittelyjä.

"Asiakkaan Aineisto"

tarkoittaa kaikkia tietoja ja aineistoja, jotka Asiakas on tallentanut Palveluun. Asiakas voi myöntää toisille käyttäjille pääsyn Asiakkaan Aineistoihin. Asiakkaan Aineisto sisältää Palvelun käyttäjän roolista riippuen pääsyn erilaisiin tietoihin, kuten ilmoituksia Kohteista tai asiakkaan tarjoamista palveluista Palvelun palvelukuvauksessa ja ohjeissa tarkemmin kuvatulla tavalla.

"Kohde"

tarkoittaa yksittäistä kaupan kohteena olevaa yritystä tai muuta liiketoimintayksikköä, jota koskevat tiedot yksittäinen Ilmoittaja on laittanut Palveluun.

"Ilmoittaja"

tarkoittaa joko Yritysvälittäjää tai yksittäisen Kohteen ilmoitusoikeuden hankkinutta Rekisteröitynyttä Käyttäjää.

"Yritysvälittäjä"

tarkoittaa Rekisteröitynyttä Käyttäjää, joka hankkii Palveluun useamman kuin yhden Kohteen ilmoittamiseen oikeuttavan lisenssin Palvelussa tarkemmin kuvatulla tavalla.

"Ostaja"

tarkoittaa Rekisteröitynyttä Käyttäjää, joka käyttää Palvelua tutustuakseen Kohteeseen tai saadakseen haltuunsa Kohdetta koskevaa Asiakkaan Aineistoa.

"Sopimus"

tarkoittaa osapuolten välistä Sopimusta Palvelun käyttöoikeudesta. Sopimus sisältää osapuolten väliset eri osioiden käyttöä koskevat erityisehdot (joita Rekisteröity Käyttäjä hyväksyy kyseisen osion tilatessaan), näistä Käyttöehdoista ja Palvelun yleisistä käyttöehdoista. Sopimuksen perusteella Asiakas saa oikeuden käyttää Palvelua.

Sopimuskausi

Sopimus astuu voimaan, kun Rekisteröitynyt Käyttäjä on hyväksynyt nämä käyttöehdot ja muut sopimuksen ehdot täyttämällä Palvelun käyttöön tarvittavat tiedot Ostayritys.fi www-sivuilla ja rekisteröitymällä Palveluun tai muulla Palveluntarjoajan kanssa sovitulla tavalla. Asiakas on rekisteröitynyt Palveluun, kun Palveluntarjoaja on toimittanut salasanan Asiakkaalle. Palveluntarjoaja sitoutuu tähän Sopimukseen, kun Asiakkaan rekisteröityminen Palveluun on hyväksytty.

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Rekisteröity Käyttäjä voi irtisanoa Sopimuksen päättymään välittömästi ilmoittamalla asiasta Palveluntarjoajalle, lukuun ottamatta määräaikaiseksi tehtyjä maksullisten palveluiden tilauksia. Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa Sopimusta (kokonaan tai osittain) taikka irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi ilmoittamalla siitä Rekisteröidylle Käyttäjälle kirjallisesti, sähköpostitse tai muutoin Palvelussa, lukuun ottamatta maksullisia palveluita, jotka on toimitettava tilauskauden loppuun. Toistaiseksi voimassaolevien maksullisten palveluiden irtisanomisaika on kolme (3) kuukautta.

Mikäli Rekisteröity Käyttäjä ei ole käyttänyt Palvelua viimeisen kolmen kuukauden aikana, se voidaan sulkea.

Käyttäessään Palvelua Sopimuksen muutosten voimaantulon jälkeen Rekisteröity Käyttäjä automaattisesti hyväksyy tehdyt Sopimuksen muutokset. Saatuaan tiedon muutoksista Rekisteröity Käyttäjä voi irtisanoa kirjallisesti tai sähköpostitse käyttöoikeuden päättymään osaltaan ennen muutoksen voimaantuloa.

Palveluntarjoaja voi siirtää Sopimuksen kolmannelle osapuolelle. Sopimus sitoo Rekisteröityä Käyttäjää kaikissa tapauksissa niin kauan kuin hän käyttää Palvelua.

Sopimuksen päätyttyä Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta säilyttää Rekisteröidyn Käyttäjän Palveluun tallentamia tietoja, eikä Palveluntarjoaja ole miltään osin vastuussa siitä, etteivät Rekisteröidyn Käyttäjän tallentamat tiedot ole enää hänen käytettävissään. Rekisteröity Käyttäjä hyväksyy sen, ettei Palveluun tallennettuja tietoja tai Aineistoa voi välttämättä noutaa tämän jälkeen.

Rekisteröityneen käyttäjän toiminnot, oikeudet ja velvollisuudet

 Rekisteröityminen palveluun

Rekisteröitymällä Palveluun asiakas saa käyttäjätunnuksen ja salasanan, jotka ovat tarkoitettu ainoastaan Rekisteröidyn Käyttäjän omaan käyttöön. Rekisteröidyn Käyttäjän vastuulla on säilyttää käyttäjätunnus ja salasana huolellisesti, ja Rekisteröity Käyttäjä vastaa siitä, etteivät ne joudu ulkopuolisen käyttöön. Rekisteröity Käyttäjä vastaa käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta käytöstä.

Asiakkaaksi rekisteröityminen edellyttää, että Rekisteröity Käyttäjä on juridinen tai luonnollinen henkilö, joka käyttää Palvelua näissä ehdoissa kuvattuun tarkoitukseen. Luonnollisen henkilön rekisteröityminen maksullisiin palveluihin edellyttää 18 vuoden ikää. Maksullisten palveluiden ostaminen edellyttää 18 vuoden ikää.

Rekisteröidyllä Käyttäjällä on oikeus vedota virheisiin ilmoittamalla virheestä kirjallisesti 14 päivän kuluessa virheen havaitsemisesta Palveluntarjoajalle.

Asiakas sitoutuu antamaan totuudenmukaiset tiedot rekisteröityessään Palvelun Rekisteröityneeksi Käyttäjäksi. Rekisteröitynyt Käyttäjä vastaa aina antamiensa tietojen oikeellisuudesta, paikkansapitävyydestä ja laillisuudesta sekä on velvollinen ilmoittamaan tällaisten tietojen muutoksista

Rekisteröityneen Käyttäjän saatavilla olevat palvelun osa-alueet

Rekisteröityneen Käyttäjän saatavilla olevat palvelun osa-alueet on kuvattu tarkemmin Palvelussa ja palvelukuvauksessa. Rekisteröitynyt Asiakas voi käyttää useita palvelun osa-alueita ja voi toimia eri rooleissa Palvelun käytössä. Osa palveluista (esimerkiksi Kohteen ilmoittaminen) on maksullisia. Osa palveluista edellyttää erityisehtojen hyväksymistä tai sopimuksen laatimista kolmannen tahon (esimerkiksi kolmas osapuoli tai Kohteen Ilmoittaja) kanssa.

Asiakkaan yleiset vastuut

Asiakkaan vastuulla on Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkiminen ja toimintakunto, ja niiden aiheuttamat haitat, häiriöt ja vahingot Palveluntarjoajalle tai muille Internetin käyttäjille. Haittaa, häiriötä tai vahinkoa aiheuttavat laitteet ja ohjelmistot on irroitettava välittömästi verkosta. Asiakkaan vastuulla on, ettei aiheuta Palvelua käyttäessään häiriöitä muille käyttäjille, eikä loukkaa muita käyttäjiä, Palveluntarjoajaa tai muita osapuolia.

Asiakkaalla ei ole oikeutta tallentaa, levittää, lähettää tai välittää Palvelun aineistoa, joka on lain ja/tai hyvän tavan vastaista, eikä Asiakkaalla ole oikeutta yllyttää ketään tällaiseen toimintaan tai edistää sitä. Asiakkaan vastuulla on, ettei Asiakas tallenna, levitä, lähetä tai välitä Palvelussa tai Palvelun kautta tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua Aineistoa ilman tekijän tai oikeudenhaltijan lupaa.

Asiakkaan vastuulla on, etteivät välitettävät kohteet ole lain ja/tai hyvän tavan vastaisia ja että Asiakkaalla on oikeus Kohteen ilmoittamiseen. Asiakas ei saa käyttää kohteen mainoskuvina Asiakkaan omaa logoa tai muuta siihen viittaavaa kuvaa ellei Asiakas ole sopinut asiasta kirjallisesti Palveluntarjoajan kanssa. Palvelu on suojattu tekijänoikeudella Suomessa olevan tekijänoikeuslain mukaan, eikä Asiakas saa myydä, välittää tai luovuttaa Palvelua tai sen osaa.

Asiakas antaa Palveluntarjoajalle oikeuden editoida, kopioida, julkaista tai saattaa yleisön saataville Aineistoa, jonka Asiakas on Palvelussa tuonut saataville, Sopimuksen voimassaoloaikana ja sen päättymisen jälkeen. Asiakas ei saa sisällyttää Palvelua tai sen osaa omalle kotisivuilleen ja Palvelun linkittämiseen tarvitaan Palveluntarjoajan kirjallinen lupa.

Sopimusrikkomuksessa Asiakas on vastuussa Palveluntarjoajalle tai suoraan taholle, jonka oikeuksia Asiakas on loukannut.

Asiakas on vastuussa Palvelun käytöstä aiheutuvista omista käyttömaksuista tai Palvelun käyttöön liittyvistä kustannuksista kolmannelle osapuolelle (esim. Internet-verkon käyttömaksut ja puhelinmaksut).

Asiakkaan on ilmoitettava Palveluntarjoajalle nimi- ja osoitemuutoksista.

Tietoturvallisuus

Internet toimintaympäristönä saattaa aiheuttaa Palvelun tai järjestelmän toimivuuteen puutteita ja tietoturvallisuus muodostaa riskin tietojärjestelmissä. Asiakas on tietoinen näistä riskeistä ja vastaa itse oman tietokoneen, tietojärjestelmän tai muiden atk-laitteiden suojauksesta.

Palveluntarjoaja pyrkii Palvelussa mahdollisimman korkealuokkaiseen tietoturvaan tietojen käytettävyyden, eheyden ja luottamuksellisuuden osalta. Edellä todetusta riippumatta Kohteen Ilmoittaja on aina velvollinen itse arvioimaan Palveluun tallettamansa Asiakkaan Aineiston luottamuksellisuusasteen sekä menettelemään siten, ettei hän tallenna Palveluun mitään korvaamatonta tai muuta vastaavaa tietoa.

Kohteen ilmoittajan oikeudet ja velvollisuudet

Oikeus Ilmoittaa Kohteita

Rekisteröidyn Käyttäjän oikeus ilmoittaa Kohteita Palvelussa perustuu erillismaksuun joko Yritysvälittäjänä eli useamman kuin yhden Kohteen Ilmoittajana tai yksittäisen Kohteen Ilmoittajana. Tilattu oikeus alkaa maksun suorittamisen jälkeen. Yksittäinen Ilmoittaja saa erillismaksusta ilmoittaa Kohteen myyntiin. Yritysvälittäjä saa käyttöönsä tilaamansa määrän kohdeilmoituksia, sähköisiä allekirjoituksia sekä käyttöoikeuksia.

Kohteista annetut tiedot ja Asiakkaan Aineisto

Palvelu on tarkoitettu markkinapaikaksi Asiakkaiden välillä. Palvelun käytön edellytyksenä on, että Rekisteröidyn Käyttäjän antamat tiedot ovat oikeat.

Rekisteröityneellä Käyttäjällä on Kohteen Ilmoittajana oikeus tallentaa Kohteesta tietoja Palveluun. Näitä kutsutaan Asiakkaan Aineistoksi. Ilmoittaja päättää Asiakkaan Aineiston tallentamisesta Palveluun, julkistamisesta tai luovuttamisesta muille käyttäjille Palvelussa tai muuten. Ilmoittaja vastaa siitä, että Kohteesta on annettu oikeat tiedot Palvelussa.

Palvelussa voidaan tarjota mahdollisuus osapuolten välisen salassapitosopimuksen laatimiseen. Palveluntarjoaja ei ole osapuoli näissä sopimuksissa.

Kohteen Ilmoittaja on oikeutettu tallentamaan tiedot palvelukuvauksen mukaisesti siten, että osa Asiakkaan Aineistosta voi olla kaikkien käytössä julkisessa tietoverkossa ja osa Kohteen Ilmoittajan edellyttämään salassapitosopimukseen sitoutuneiden Ostajien käytössä.

Palvelu tarjoaa teknisen mahdollisuuden luokitella Asiakkaan Aineisto julkisiin, luottamuksellisiin ja salaisiin tietoihin siten kuin Palvelussa tarkemmin esitetään. Kohteen Ilmoittaja arvioi huolellisesti Palveluun asettamansa Asiakkaan Aineiston luottamuksellisuusasteen ja käyttää halutessaan Palvelun mahdollistamaa teknistä luokittelua Asiakkaan Aineiston julkistamisessa eri vaiheissa. "Luottamuksellinen" ja "salainen" tarkoittavat määrittelyjä, joiden mukaisesti muut Rekisteröidyt Käyttäjät saavat Palvelussa pääsyn kyseiseen Aineistoon.

Palveluntuottaja ei ole miltään osin vastuussa Rekisteröidyn Käyttäjän Palveluun tallentamasta Aineistosta taikka sen oikeellisuudesta, lainmukaisuudesta tai virheettömyydestä. Rekisteröidyn Käyttäjän tulee Kohdetta Ilmoittaessaan vakuuttaa, että hänellä on oikeus asettaa kyseinen Kohde myyntiin ja/tai tallentaa Asiakkaan Aineistoa Palvelua kolmansien saataville. Rekisteröidyn Käyttäjän on huolehdittava Palveluun tallentamiensa tietojen asianmukaisesta ja riittävästä varmuuskopioinnista Palvelun ulkopuolella.

Palveluntarjoajalla on oikeus – mutta ei mitään velvollisuutta – voimassaolevan lainsäädännön mahdollistamissa rajoissa valvoa Palveluun talletettujen tietojen ja aineiston lain- ja hyvien tapojen mukaisuutta. Mikäli Rekisteröitynyt Käyttäjä rikkoo Sopimuksen ehtoja taikka muutoin loukkaa Palveluntarjoajan tai kolmansien oikeuksia, on Palveluntarjoajalla oikeus välittömästi poistaa tällainen oikeudeton aineisto, peruuttaa Rekisteröidyn Käyttäjän käyttöoikeus ja estää uudelleenrekisteröityminen sekä vaatia korvausta kärsimistään vahingoista. Asiakas vastaa itse suhteessa kolmansiin tässä kohdassa tarkoitettujen rikkomusten seurauksista.

Ilmoittajan ja ostajan väliset oikeustoimet ja sopimukset

Yleistä

Palvelussa voidaan tarjota mahdollisuus Asiakkaiden kahdenvälisiin oikeustoimiin, kuten tunnistautumiseen kolmannen osapuolen tuottamaa teknistä apuvälinettä käyttäen, sopimusten sähköiseen allekirjoittamiseen kolmannen osapuolen tuottamaa teknistä apuvälinettä käyttäen ja pääsyyn Asiakkaan Aineistoon. Palveluntarjoaja ei ole osapuoli kyseisissä oikeustoimissa, vaan tarjoaa Rekisteröityjen Asiakkaiden käyttöön teknisen alustan kyseisten oikeustoimien suorittamista varten.

Oikeustoimet voivat edellyttää erillisten sopimusten tai erillisten käyttöehtojen hyväksyntää.

Sopimukset

Palvelun avulla tehtävät sopimukset ovat luonteeltaan kahdenvälisiä. Kohteen Ilmoittaja on oikeutettu käyttämään Palveluntarjoajan tarjoamia malliasiakirjoja omalla vastuullaan.

Kahdenvälisten sopimusten sisältö ja voimaantulo määritetään sopimuksissa.

Tunnistautuminen ja sähköinen allekirjoitus

Palvelu voi tarjota mahdollisuuden tunnistautua ja/tai allekirjoittaa sähköisesti asiakirjoja. Tunnistautumispalvelun tuottaa Suomen Onlineallekirjoitus Oy ( HYPERLINK "http://www.onnistuu.fi" www.onnistuu.fi) tai muu kolmas taho, jonka käyttö- tai palveluehdot osapuolten on hyväksyttävä erikseen.

Palveluntarjoaja ei ole osapuoli kyseisissä oikeustoimissa, vaan palvelun tarjoaa kolmas ulkopuolinen taho.

Asiakkaan Aineiston luovuttaminen Ostajalle

Kohteen Ilmoittaja voi määritellä Palvelussa asetukset, joiden mukaan muut Asiakkaat saavat pääsyn Asiakkaan Aineistoon. Asiakkaan Aineiston luovuttaminen voi tapahtua automaattisesti Kohteen Ilmoittajan tekemien asetusten mukaisesti, eikä Palveluntarjoaja kontrolloi Asiakkaan Aineiston luovuttamista.

Lokitiedot

Palvelussa kerätään tallennetietoja Palvelun käytöstä palvelukuvauksessa kulloinkin kuvatulla tavalla. Asiakas hyväksyy, että Kohteen Ilmoittaja saa tietoonsa palvelukuvauksessa tarkemmin yksilöidyllä tavalla eräitä tietoja Ostajasta ilmoittamansa Kohteen osalta Palvelussa tarkemmin kuvatulla tavalla.

Ei vastuuta osapuolten välisistä sopimuksista

Osapuolet sitoutuvat pitämään Palveluntarjoajan vapaana kaikista vastuista koskien heidän kahdenvälisiä oikeustoimia tai Asiakkaan ja kolmannen tahon välisiä oikeustoimia.

Palveluntarjoajan toiminnot

Palveluntarjoajan oikeudet

Palveluntarjoajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta tarkastaa, muuttaa tai kieltää sopimattomaksi katsomansa Aineiston julkaiseminen, jos Aineisto on lakien, hyvän tavan tai markkinasäännösten vastaista. Palveluntarjoajalla on oikeus estää Palvelun käyttö Asiakkaalta, jos Palvelua käytetään lain tai hyvän tavan vastaisesti.

Palveluntarjoajalla on oikeus tarkistaa Asiakkaan luottotiedot, mikäli Asiakas käyttää maksullisia palveluita. Asiakkaan ollessa juridinen henkilö voidaan vaatia Y-tunnusta tai vastaavaa rekisterinumeroa. Palveluntarjoaja voi kerätä henkilötunnuksen laskutusasiakkaalta.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Asiakkaan käyttäjätunnusta tai salasanaa tai muita Palveluun tarvittavia tietoja, mikäli ne aiheuttavat ristiriitaisuuksia tai päällekkäisyyksiä Palveluntarjoajan tietojärjestelmissä.

Palveluntarjoajalla on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja tehdä muutoksia Palvelun sisältöön, kunhan muutoksista ilmoitetaan etukäteen kohtuullisessa ajassa www-osoitteessa tai lähetetään tiedote Asiakkaan laskutus- tai postiosoitteeseen.

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelu muutos- tai uudistamistilanteissa tai yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos-, ja häiriötilanteissa. Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan keskeytyksistä etukäteen Asiakkaalle. Palveluntarjoaja ei miltään osin takaa Palvelun tai Palveluun liittyvän tuotteen toimintavarmuutta.

Palveluntarjoajan vastuut ja vastuun rajaus

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa esitettyjen tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Palvelussa kaupan pidettävien Kohteiden tai välitettävien Kohteiden ja niiden tietojen virheellisyys ei ole Palveluntarjoajan vastuulla.

Palveluntarjoaja ei anna sitoumuksia tai takuita Palvelun toimivuudesta eikä teknisistä vioista tai käyttökatkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä aiheutuvista mahdollisista tietojen muuttumisesta tai häviämisestä. Palveluntarjoaja pyrkii korjaamaan vian tai häiriön mahdollisimman pian häiriöilmoituksen saatuaan.

Palveluntarjoaja vastaa ainoastaan tuottamuksellaan aiheuttamistaan välittömistä vahingoista Asiakkaalle, jonka enimmäismäärä on Asiakkaan yhden (1) kuukauden Palvelumaksujen määrä. Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaalle välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Maksuttomien palveluiden aiheuttamista välittömistä tai epäsuorista vahingoista Palveluntarjoaja ei ole vastuussa.

Mainokset ja asiantuntijapalvelut

Mainos tarkoittaa Rekisteröityjen Käyttäjien kulloinkin Palveluun tallentamia ja/tai hankkimia mainoksia. Ilmoitukset tarkoittavat Rekisteröityjen Käyttäjien Palveluun tallentamia asiantuntijakirjoituksia ja muita palveluiden ilmoituksia, jotka perustuvat Rekisteröidyn Käyttäjän hankkimaan asiantuntijalisenssiin. Asiantuntijalisenssi voi oikeuttaa asiantuntijan tietojen julkaisemiseen ilmoituksena Palvelussa tai muihin Palvelussa kulloinkin kuvattuihin sähköisiin palveluihin.

Mainosten ja ilmoitusten julkaisuun sovelletaan Palveluntarjoajan kulloinkin voimassa olevia mainostajan ilmoitusehtoja ja hintoja, jotka on hyväksyttävä erikseen. Mainostajan tai ilmoittajan on noudatettava kulloinkin voimassa olevia mainonnan sääntöjä. Mainos- ja ilmoitussopimukset solmitaan erillisellä sopimuksella ja ne pyritään julkaisemaan sovitussa aikataulussa. Jos tuotannollisista tai muusta toiminnallisesta syystä, Asiakkaasta tai muusta tiedontuottajasta tai palveluntarjoajasta johtuvasta syystä mainosta tai ilmoitusta ei voida julkaista, Palveluntarjoaja ei vastaa tästä mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta.

Virheellisesti julkaistun mainoksen tai ilmoituksen tai niiden kokonaan poisjääntiin Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu enintään mainoksen tai ilmoituksen maksettuun rahamäärään. Asiakas voi tehdä huomautuksen kahdeksan (8) päivän kuluessa mainoksen tai ilmoituksen julkaisemisesta tai sovitusta julkaisupäivästä lukien.

Palvelumaksut

Useimmat Palveluntarjoajan palveluista ovat ilmaisia, ja Asiakas voi tällä Sopimuksella käyttää maksutta näitä Palvelun osia. Mikäli Asiakas on siirtymässä maksullisiin palveluihin, tulee se Palvelussa selkeästi esille.

Maksullisten Palveluiden osalta Asiakas maksaa Palveluntarjoajalle Palvelun käyttömaksun voimassaolevan hinnaston tai erillisen sopimuksen mukaisesti.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa hinnoittelua ja maksuperusteita, mutta muutoksista on ilmoitettava Asiakkaalle viimeistään kolmea (3) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa Asiakkaalle laskun yhteydessä, Palvelun www-sivuilla tai sähköpostilla. Mikäli Asiakas irtisanoo Sopimuksen muutosten johdosta, muutettuja ehtoja ei sovelleta irtisanomisaikana.

Asiakkaan tulee maksaa Palveluntarjoajan lähettämät laskut eräpäivänä. Maksun viivästyessä Palveluntarjoajalla on oikeus periä laillinen viivästyskorko. Maksukehoituksista Palveluntarjoajalla on oikeus periä huomautuskulut. Palveluntarjoajalla on oikeus estää palvelun käyttö, mikäli maksuja ei suoriteta eräpäivänä.

Maksut Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla

Mikäli haluat maksaa Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla, Palveluntarjoaja toimii ainoastaan tuotteiden ja palveluiden markkinoijana ja lisäksi toimittaa tuotteet ostajalle. Reklamaatioista vastaa Suomen Verkkomaksut Oy.

Suomen Verkkomaksut Oy toimii Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa tuotteen myyjänä ja kauppa syntyy asiakkaan ja Suomen Verkkomaksut Oy:n välille. Myyjän vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet. Suomen Verkkomaksut Oy on myös maksun saaja.

Suomen Verkkomaksut Oy y-tunnus: 2122839-7 Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä. Puhelin: 020 718 1830.

Tietosuoja

Palveluntarjoaja rekisteröi Asiakkaan ilmoittamat tiedot asiakastietokantaan ja palvelukohtaisiin rekistereihin. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat tiedot rekisteristä.

Hyväksymällä tämän Sopimuksen Asiakas antaa Palveluntarjoajalle yksiselitteisen suostumuksen edellä mainittujen henkilötietojen ja Asiakkaan käytön perusteella syntyneiden evästeiden käsittelyyn ja käyttöön [täällä] tarkemmin kuvatulla tavalla perustuen asiakassuhteeseen.

Muut ehdot

Muilta osin noudatetaan näissä Käyttöehdoissa viitattuja muita ehtoja ja mahdollisia Asiakkaan erikseen hyväksymiä erityisehtoja.

Olen lukenut käyttöehdot ja sitoudun noudattamaan niitä.

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Overhill Group Oy, y-tunnus: 2446346-4, Ylistönmäentie 24, 40500 Jyväskylä, puh. +358 50 516 0100

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Heikki Sivonen, puh. +358 50 516 0100

3. Rekisterin nimi

Ostayritys.fi asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Overhill Group Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimuksiin, tilastointiin sekä mainonnan ja suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella.

Käyttäjä voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin sekä markkinatutkimuksiin ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle sähköpostitse osoitteeseen: info@ostayritys.fi

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Yhteystiedot (nimi, yhteystiedot yhteydenottoa varten)
  • Tunnistustiedot (salasana, käyttäjätunnus, käyttäjänimi)
  • Kiinnostustiedot
  • Lupatiedot
  • Asiakassuhteen alkamis- ja päättymistiedot
  • Ilmoitettujen kohteiden tiedot
  • Muut käyttäjän suostumuksella kerättävät tiedot

Arkaluonteisiksi katsottavien tietojen käsittely tapahtuu ainoastaan Asiakkaan nimenomaisella suostumuksella.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat verkkopalveluiden Asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä Asiakkaalta evästeiden tai muiden tekniikan avulla kerättävät tiedot. Henkilötietojen päivittämiseen voidaan käyttää väestörekisteriä, julkisia lähteitä tai muita rekistereitä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Mikäli Asiakkaiden tietojen luovuttaminen Overhill Group Oy:n ulkopuolelle tulee ajankohtaiseksi, Asiakkailta pyydetään siihen etukäteen asianmukainen suostumus.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa asiakassuhteen loppumisen vuoksi tai Asiakkaan vaatimuksesta. Lisäksi tietoja voidaan poistaa valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Overhill Group Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä.

Ostayritys.fi yleiset käyttöehdot

Yleistä

Nämä yleiset käyttöehdot koskevat www.ostayritys.fi –verkkotunnuksen alaisia internet-sivuja. Näiden sivujen käyttäminen edellyttää tässä oikeudellisessa ilmoituksessa olevien ehtojen hyväksymistä. Jatkamalla näiden sivujen käyttöä sitoudut noudattamaan näitä ehtoja.

Termien määrittely

"Palvelu"

tarkoitetaan Ostayritys.fi –verkkopalvelua, jonka käyttäminen on mahdollista tämän sopimuksen nojalla. Palvelu on kuvattu tarkemmin osoitteessa http://www.ostayritys.fi". Palvelun käyttämistä on esimerkiksi pääsy, katselu ja selailu.

"Asiakas"

tarkoittaa juridista tai luonnollista henkilöä, joka käyttää Palvelua. Asiakas voi olla joko rekisteröitymätön käyttäjä tai rekisteröitynyt käyttäjä (esimerkiksi rekisteröitynyt kohteen ilmoittaja, asiantuntija, mainostaja tai yritysvälittäjä).

"Aineisto"

tarkoittaa Palvelussa olevaa aineistoa, esimerkiksi ilmoituksia, kuvia, artikkeleita, mainoksia, myyntiesitteitä, piirroksia, ääntä yms. sekä Rekisteröityjen Käyttäjien Palveluun tallentamaa Rekisteröityjen Käyttäjien käyttöehdoissa tarkemmin yksilöityä "Asiakkaan Aineistoa".

"Rekisteröimätön Käyttäjä"

tarkoittaa henkilöä, joka käyttää Palvelun kaikille avoimia osioita, mutta ei ole rekisteröitynyt Palvelun Rekisteröityneeksi Käyttäjäksi.

"Rekisteröity Käyttäjä"

tarkoittaa henkilöä, joka on rekisteröitynyt Palvelun Rekisteröidyksi Käyttäjäksi ja hyväksynyt Rekisteröidyn Käyttäjän käyttöehdot, nämä yleiset ehdot ja tilaamiensa osa-alueiden erityisehdot.

Rekisteröitymättömän käyttäjän toiminnot

Verkkopalvelun tarjoaa käyttöönne Overhill Group Oy (jäljempänä "Palveluntarjoaja"), jonka yritys- ja yhteystiedot on ilmaistu http://info.ostayritys.fi/yritys/.

Näillä sivuilla Palveluntarjoaja tarjoaa kolmansien osapuolten toimittamaa markkinointi- ja muuta informaatiota sekä tarjoaa palveluita Asiakkaiden käyttöön. Kaikki tarjoukset on kuitenkin esitetty ehdollisina saatavuudesta ja asianosaisen tahon hyväksynnästä riippuen.

Palvelun käyttö edellyttää näiden käyttäjäehtojen hyväksymistä. Kunkin Palvelun osion tilausta ja käyttöä sääntelevät erikseen niihin sovellettavat käyttöehdot.

Rekisteröitymättömän käyttäjän käytössä ovat Palveluntarjoajan kulloinkin ilmoittamat osa-alueet ja osa Rekisteröityjen Käyttäjien Aineistosta. Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa palveluiden laatua, ehtoja tai hintoja koska tahansa tai lopettaa palveluiden tarjoaminen.

Rekisteröityminen palveluun

Palvelun käyttäjäksi rekisteröityminen tapahtuu verkkosivujen rekisteröintijärjestelmän mukaisesti. Rekisteröityminen toteutetaan suomen kielellä. Rekisteröinti tapahtuu siten, että käyttäjä antaa häneltä pyydettävät tiedot sekä hyväksyy käyttöehdot. Sopimus Palvelun käytöstä Palveluntarjoajan ja käyttäjän välillä syntyy, kun Palveluntarjoaja on hyväksynyt käyttäjän rekisteröitymisen palvelun käyttäjäksi ja/tai kyseisen palvelun tilauksen. Rekisteröinnin yhteydessä annetut tiedot tallennetaan Palveluntarjoajan tai sen alihankkijan palvelimelle sähköisessä muodossa. Mahdollisen kirjoitusvirheen tapauksessa pyydetään ottamaan yhteyttä Palveluntarjoajan yhteyshenkilöön.

Mainokset, ilmoitukset, oikeustoimet

Palveluntarjoajan verkkosivuilta voi olla myös linkkejä ulkopuolisille internet-sivuille. Palveluntarjoaja ei vastaa ulkopuolisten internet-sivuista tai niillä tarjottavista palveluista. Palveluntarjoaja ei vastaa linkkien toimivuudesta tai niiden kautta löytyvien sivujen sisällöstä.

Kukin Rekisteröity Käyttäjä vastaa Palveluun tallentamastaan Aineistosta ja sen oikeellisuudesta. Palveluntarjoaja ei vastaa Aineiston saatavuudesta, oikeellisuudesta tai sisällöstä, eikä Asiakkaiden välisistä oikeustoimista, kuten yrityskaupan tiedonsaannista, salassapitosopimuksista tai muista vastaavista toimenpiteistä.

Palvelumaksut

Rekisteröitymättömän Käyttäjän toiminnot ovat maksuttomia, mutta Käyttäjän tulee kuitenkin huomioida, että tietoliikennevälineiden käyttäminen on Käyttäjälle maksullista operaattoreiden tavanomaisten taksojen mukaisesti.

Osa erikseen tilattavista Rekisteröidyn Käyttäjän palveluista on maksullisia, kuten Palvelussa tarkemmin ilmoitetaan.

Tietosuoja

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä ja evästeiden käytöstä löytyy http://pilotti.ostayritys.fi/tietoa-palvelusta#kayttoehdot

Oikeudet aineistoon

Palveluntarjoaja pidättää kaikki tekijänoikeudet Palvelussa olevaan materiaaliin itsellään, alihankkijoillaan tai yhteistyökumppaneillaan. Asiakkaiden Palveluun tallentamasta materiaalista sovitaan Rekisteröidyn Käyttäjän käyttöehdoissa. Verkkosivujen käyttö tavanomaiseen internet-selailuun on kuitenkin sallittu, mutta tämä rajoitettu käyttöoikeus ei anna lupaa mihinkään muuhun kopiointiin. Verkkosivuilla esiintyvät tavaramerkit ja muut tunnukset ovat Palveluntarjoajan tai sen konserniyhtiöiden, alihankkijoiden, päämiesten tai muiden yhteistyökumppaneiden rekisteröityjä tavaramerkkejä tai muita liiketoiminnassa käytettyjä tunnuksia, joiden käyttö ilman lupaa on kielletty.

Ylivoimainen este

Ylivoimaisena esteenä pidetään seuraavia seikkoja: työselkkaus ja kaikki muut sellaiset seikat, joihin sopijapuolet eivät itse voi vaikuttaa, kuten työvoimassa tapahtuvat odottamattomat tapahtumat, tulipalo, sota, liikekannallepano, pakko-otto, takavarikko, valuuttarajoitukset, kapina, sähkökatko ja häiriö tele- ja/tai internet ‑liikenteessä. Sopijapuoli vapautuu velvoitteistaan ja vahingonkorvausvelvoitteista ylivoimaisen esteen vaikutusajaksi. Ylivoimaisesta esteestä on viipymättä ilmoitettava toiselle sopijapuolelle kirjallisesti tai sähköpostilla. Palveluntarjoaja voi ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä myös www-sivuilla.

Palvelun käyttöoikeuden päättyminen

Palveluntuottajalla on oikeus lopettaa Rekisteröimättömän Käyttäjän Palvelun käyttöoikeus ilman ennakkoilmoitusta Asiakkaalle.

Palveluntarjoajalla on oikeus purkaa käyttöä koskeva sopimus välittömästi Asiakkaan ajautuessa konkurssiin, yrityssaneerausmenettelyyn, selvitystilaan tai maksukyvyttömyys tai -häiriötilaan tai Asiakkaan jouduttua maksuhäiriöön Palveluntarjoajan kanssa.

Muutokset ehtoihin

Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa sopimuksen ehtoja. Palveluntarjoajan velvollisuus on kertoa muutoksista www-sivuilla tai muuten ilmoittaa asiakkaalle, ja muutokset astuvat voimaan kun ne ovat olleet viikon nähtävillä www-sivuilla. Mikäli Asiakas ei hyväksy muutosta, siitä on ilmoitettava Palveluntarjoajalle viikon kuluessa, kun muutos astuu voimaan. Jos Asiakas irtisanoo sopimuksen muutoksen johdosta, muutoksen ehtoja ei sovelleta irtisanomisaikana.

Erimielisyyksien ratkaisu

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet ja ristiriitaisuudet pyritään ratkaisemaan neuvottelemalla, mutta jos ei päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan ne Keski-Suomen käräjäoikeudessa tai pakottavan lainsäädännön niin edellyttäessä Asiakkaan kotipaikan tuomioistuimessa.

Tervetuloa Ostayritys.fi -palveluun.

Tunnuksien luominen on helppoa, kirjoita vain haluamasi käyttäjänimi ja sähköpostiosoite - lähetämme sinulle salasanan sähköpostilla.

Tallenna omat suosikkikohteesi myöhempää tarkastelua varten.

Tallenna omat suosikit

Merkkaa kiinnostavimmat kohteet, ja lähetä viestejä ja kysymyksiä kohteen ilmoittajalle

Voit kirjoittaa salassapitosopimuksen sähköisesti palvelussa.

Aloita yrityskauppa

Voit allekirjoittaa sähköisesti salassapitosopimuksen kohteesta. Näin saat lisätietoa myytävästä yrityksestä

Oman työpöydän ilmoituskeskuksesta voit lähettää ja vastaanottaa viestejä

Ilmoituskeskus

Oman työpöydän ilmoituskeskus kertoo sinulle kun sinulle on saapunut viesti tai joku suosikkikohteistasi on päivitetty

Tunnuksien luominen on helppoa, kirjoita vain haluamasi käyttäjänimi ja sähköpostiosoite - lähetämme sinulle salasanan sähköpostilla.


Lue käyttöehdot täältä.*

Tutustu myös yleisiin käyttöehtoihin ja rekisteriselosteeseen.

( * ) Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia